Správa

Charakteristika územia

Územie MAS CHJ tvorí 9 obcí. Verejno-súkromné partnerstvo Miestna akčná skupina (MAS) Chopok juh bolo založené 11. 03. 2008.

Jeho cieľom je podpora hospodárskeho a sociálneho rozvoja vidieckeho územia na území MAS Chopok juh, ktoré je založené na partnerstve miestnych subjektov, občanov a občianskych združení so zámerom komplexného rozvoja územia.

Verejno-súkromné partnerstvo tvorí zoskupenie verejného a súkromného sektora vrátane občianskych združení v počte 9 obcí, 6 občianskych združení, 3 fyzické osoby a 2 právnické osoby, ktoré majú sídla, pôsobnosť, trvalé a prechodné bydliská v území verejno-súkromného partnerstva MAS Chopok juh.