Správa

Realizácia a implementácia projektov

Zoznam schválených ŽoNFP vo fáze prípravy realizácie a vo fáze implementácie:

Opatrenie 3.2 A - Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu, časť A

 - momentálne pridelená nulová alokácia

Opatrenie 3.2 B - Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu, časť B

Združenie cestovného ruchu NT juh - "Propagačné materiály a mediálna podpora ZCR NT juh"

Združenie cestovného ruchu NT juh - "Marketingová kampaň ZCR NT juh"

Klaster HOREHRONIE - združenie cestovného ruchu - "Podpora konkurencieschopnosti regiónu Horehronie"


v procese schvaľovania na PPA:

Združenie cestovného ruchu Nízke Tatry juh - "Marketing občianskeho združenia"

 

 

 Opatrenie 3.3 - Vzdelávanie a informovanie

 

- projekty v procese schvaľovania na PPA:

 

 

 

Opatrenie 3.4.1 - Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

Obec Bystrá – 21.09.2012 

Rekonštrukcia a modernizácia zrubového objektu ,,Dom slávnych rodákov“ – Bystrá

- ukončený

Obec Predajná – 21.09.2012 

Renovácia obradnej siete a výmena okien na obecnom úrade – Predajná

- ukončené, zrealizované

 Obec Mýto pod Ďumbierom

Revitalizácia kultúrno-spoločenského areálu Mýto pod Ďumbierom

- schválený

Obec Mýto pod Ďumbierom

Dobudovania bezdrôtového obecného rozhlasu

 - schválený

Obec Jasenie

Oddychová zóna Rekonštrukcia kúpaliska obce Jasenie

- schválený

Obec Horná Lehota

Oddychová zóna Detské ihrisko

 - schválený

 

 Opatrenie 3.4.2 - Obnova a rozvoj obcí

Obec Mýto pod Ďumbierom21.09.2012

Rekonštrukcia obecných komunikácií Mýto pod Ďumbierom

- ukončené, zrealizované

Obec Mýto pod Ďumbierom – 21.09.2012

Revitalizácia okolia domu smútku a verejného priestranstva pred obecným úradom

- ukončené, zrealizované

Obec Horná Lehota – 21.09.2012

Rekonštrukcia obecných komunikácií v obci Horná Lehota

- ukončené, zrealizované

Obec Mýto pod Ďumbierom

Rekonštrukcia obecných komunikácii v Myte pod Ďumbierom II. etapa

 - ukončený

Obec Ráztoka

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Ráztoka

- schválený

 

Opatrenie 4.2 - Vykonávanie projektov spolupráce

MAS Chopok juh

Rural Tourism in Central Europe - zrealizovaný, nepodané žiadosti o platbu

 

MAS Chopok juh

Tourism and Leader Knowledge Exchange between Croatia and Slovak Republic

NFP: 39 676 EUR

Zmluva o NFP

Publicita projektu : Project Aims, Coordination Meetings, Prezentácia regiónu

Výstupy projektu:

BrožúryLEADER, LEADER - slovensky, Ako byť úspešný v turizme, How To Be Succeful in Rural Tourism

leták, plagát

 

 

 

Vyjadrenie MAS CHJ - Dokument zaslaný na PPA

 

Verejné obstarávanie

Zverejnené Výzvy na predkladanie ponúk a Zadania zákazky

Opatrenie 4.2 - Vykonávanie projektov spolupráce

Oznámenie o VO zo dňa 21.11.2013

Výzva na predkladanie ponúk  zverejnené 5. augusta 2013

Zadanie zákazky  Papier